Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Zasady rekrutacji do szkół dla młodzieży w Buku

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 3 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *