Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

  1. Czas trwania i sposób organizacji kursu: łącznie 36 godzin kursu dla wychowawcy wypoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2015), prowadzonego w formie wykładów i zajęć praktycznych. Organizacja: zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem ustalonym z uczestnikami kursu lub zleceniodawcą, w siedzibie placówki lub w miejscu pracy zleceniodawcy.
  2. Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

a)     Spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

b)    Ukończyła 18 lat

c)     Posiada wykształcenie co najmniej średnie z wyjątkiem czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza

d)    Posiada odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim

e)     Posiada predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

  1. Cele kształcenia: przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej                        i edukacyjnej, organizowania wypoczynku  dla dzieci i młodzieży, organizowania zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć praktyczno-technicznych i społecznie użytecznych. Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestnikom wypoczynku. Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.

 

  1. Plan nauczania określający nazwy zajęć edukacyjnych i ich wymiar

 

Lp.

Nazwa bloku tematycznego

Ilość godzin

1.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

3

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

2

3.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

4

4.

Ruch i rekreacja

6

5.

Turystyka i krajoznawstwo

4

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe

5

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne

2

8.

Prace społecznie użyteczne

2

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

8

 

Łączna ilość godzin:

36

 

  1. Sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu (sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu)

§  bieżące monitorowanie postępów słuchaczy poprzez ćwiczenia wykonane samodzielnie przez uczestników kursu

§  egzamin w formie ustnej po zakończeniu zajęć edukacyjnych

6.     Cena kursu 360zł za osobę przy grupie 10 osobowej

7.     Kontakt  Tel. 512 307 931  Szkolenia@cds-lider.com.pl