Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Program szkolenia jest realizowany wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860) i obejmuje 32 godziny

1.     Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.     Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

3.     Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują drogą mailową materiały umożlwiające samodzielne przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne).

4.      Termin szkolenia:

Prowadzimy nabór ciągły  

5.      Miejsce szkolenia: firma zlecająca

6.      Zaświadczenie: uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończenia szkolenia BHP (drukach MEN zgodne z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

7.      Szkolenie to ważne jest 5 lat (wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku (wraz z późniejszymi zmianami),

8.      Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.      Cena szkolenia 500zł

 

TAGI