Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców

PODSTAWA PRAWNA

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP). Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Szkolenie BHP pracodawców przeprowadzane jest zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm)

 

CEL SZKOLENIA BHP PRACODAWCÓW ( minimum 16 godzin lekcyjnych )

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

·         oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

·         kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

·         ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Temat

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego ( dyrektyw WE , konwencji MOP):

2.

aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) , w tym:

3.

obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

4.

ochrony pracy kobiet i młodocianych ,

5.

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

6.

organizowanie nadzoru i kontroli warunków pracy,

7.

problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

8.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

9.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy

10.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka ; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki

11.

Organizacja i metodyka szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy.

12.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

13.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy ( np. świadczenia z tytułu warunków pracy , składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia 16 godzin (2 dni)

Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP