Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Kurs operator koparko – ładowarki (jednonaczyniowe klasa III)

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Przygotowanie do egzaminu państwowego

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 20 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

             ukończone 18 lat

             wykształcenie co najmniej podstawowe

             aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w określonej specjalności

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.          Nazwa zajęć      Il. godzin

1.            Użytkowanie eksploatacyjne    8

2.            Dokumentacja techniczna          8

3.            Bezpieczeństwo i higiena pracy                8

4.            Podstawy elektrotechniki           8

5.            Silniki spalinowe              16

6.            Elementy hydrauliki       16

7.            Budowa koparek jednonaczyniowych   32

8.            Technologia robót          20

9.            Zajęcia praktyczne          60

                Razem  176

CENA SZKOLENIA  1.800zł

KONTAKT:
512-307-931

TAGI