Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

O nas

Placówka CDS- LIDER została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w 2004.
Głównym przedmiotem działalności firmy jest kształcenie ustawiczne dorosłych:
 
 
Szkolenia
 
23 marca 2005r. Starosta Poznański dokonał wpisu do ewidencji placówek niepublicznych Placówkę Kształcenia Ustawicznego CDS- Lider w Buku.
 Podstawowym zadaniem placówki jest:
- organizacja szkoleń i kursów oraz przygotowanie osób szkolonych do funkcjonowania w systemie globalnej gospodarki rynkowej, rozwijanie u szkolonych przedsiębiorczości. Placówka dostosowuje zakres szkoleń i kursów do wymogów rynku pracy.
04.04.2005 Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS- Lider w Buku została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Od początku działalności Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS- Lider w Buku organizuje szkolenia w różnych zakresach tematycznych dla osób pracujących i bezrobotnych z Wielkopolski.
W 2012 roku  przeszkolono około 1000 osób, 390 uzyskało kwalifikacje zawodowe rolnicze. 
 
 
Szkoły LIDER
 
Od września 2006 rozpoczynają działalność Szkoły LIDER:
 
 w Buku :
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
- Technikum Uzupełniające ( w zawodzie technik mechanik i technik handlowiec)
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Szkoła Policealna  
 
 
w Miliczu :
- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER” 
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „LIDER”
- Technikum Uzupełniające „LIDER”
- Szkoła Policealna „LIDER”
 
w Tuchorzy:
- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER” 
- Technikum Uzupełniające „LIDER”
- Szkoła Policealna „LIDER”
 
Od lutego 2007 działają szkoły :
 
w Złoczewie:
- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER”
- Technikum Uzupełniające „LIDER”
- Szkoła Policealna „LIDER
- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER”
 
 w Goliszewie:
- Technikum Uzupełniające „LIDER
- Szkoła Policealna „LIDER”
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „LIDER”
- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER
- Czteroletnie Technikum „LIDER” 
 
 
Od lutego 2008 działają szkoły :
 
w Poznaniu:
- Technikum Uzupełniające „LIDER
- Szkoła Policealna „LIDER””
w Pobiedziskach
- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER"
 
Od września 2009 działają szkoły w Dolsku:
 - Szkoła Policealna „LIDER” w Dolsku
- Dwuletniemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu „LIDER” w Dolsku
-  Trzyletniemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „LIDER”  w Dolsku

Od września 2011 działają szkoły w Śremie:
 - Szkoła Policealna „LIDER” w Śremie
- Dwuletniemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu „LIDER” w Śremie
-  Trzyletniemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „LIDER”  w Śremie

Obecnie organizowana jest placówka:
- w Stęszewie

 
BHP i PPOŻ
 
W czerwcu 2006 roku CDS- LIDER rozszerza swoją działalność tworząc dział BHP. 01.06.2006 podpisano pierwsza umowę świadczenia usługi stałego nadzoru w ramach zadań służby BHP. Obecnie pod nadzorem CDS- LIDER jest 17 firm 
Oprócz nadzorów w zakresie zadań działu jest:
 
- organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych
prowadzenie postępowań powypadkowych
organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
ocena ryzyka zawodowego
tworzenie wymaganej dokumentacji
audytowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
prawo pracy
pomiary w środowisku pracy
pomiary elektryczne
-  dokonywanie ocen ergonomicznych stanowisk pracy
 
03.08.2009 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zatwierdzeniu programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla CDS- LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia .
Jesteśmy jednym z dziewięciu podmiotów, którym Wojewoda Wielkopolski zatwierdził program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w latach 2007-2009 na terenie Wielkopolski.
 
Gazeta internetowa „Bukowski Lider”
W grudniu 2005  ukazał się pierwszy numer gazety „ Bukowski Lider”. W październiku 2007nastąpiła zmiana sposobu wydawania tytułu na dziennik internetowy na stronie www.bukowskilider.pl
 
Polityka firmy
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
 
W dzisiejszych czasach możemy obserwować dość szybki postęp wiedzy i technologii.
Nie da się nauczyć w szkole wiedzy i umiejętności, które wystarczą na całe życie zawodowe. Wiadomo już na pewno, że nie można skonstruować takiego systemu szkolnego. Wiedza z czasem ucieka i starzeje się. Aby zapobiec degradacji powinno się okresowo szkolić i powtarzać elementy wiedzy.. W krajach Unii Europejskiej 80% dorosłej i pracującej populacji uczy się i dokształca, w Polsce potrzeba jeszcze kilku lat aby przekonać społeczeństwo o konieczności kształcenia ustawicznego
Podstawy prawne kształcenia ustawicznego w Polsce
Kształcenie Ustawiczne w Polsce regulują następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami).
Kodeks pracy.
Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010.
Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013.

TAGI