Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Od 1 września 2012r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym.   W zawodach wyodrębniono kwalifikacje, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdaniu egzaminu. Egzamin kwalifikacyjny jest zwany również egzaminem zawodowym. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji.

W zawodzie Rolnik [613003] (na poziomie szkoły zawodowej) wyodrębnia się jedną kwalifikację – K1- prowadzenie produkcji rolniczej.

Rolnik powinien być przygotowany do:

1.        Wykonywania prac z wiązanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej.

2.       Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej          i zwierzęcej.

3.       Prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

4.       Obliczenia opłacalności produkcji rolniczej.

 

                W zawodzie Technik rolnik [314207](na poziomie szkoły średniej) wyodrębnia  się dwie kwalifikacje:

K1- prowadzenie produkcji rolniczej

K2- organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik rolnik powinien być przygotowany do następujących zadań zawodowych:

1.       Wykonywania prac z wiązanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej.

2.       Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

3.       Prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

4.       Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej

5.       Podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin składa się z części pisemnej egzaminu, która trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych. Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest        w formie testu/zadania praktycznego. Trwa od 120-240 minut. Zdający zdał egzamin zawodowy jeśli uzyskał:

1.       Z części pisemnej- co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania

2.       Z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Wynik egzaminu ustala i ogłasza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

 

Osoby dorosłe mogą przystąpić do egzaminu zawodowego po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (500-700 godzin) lub w systemie eksternistycznym.

 

 

 
 KONTAKT:
Telefon komórkowy: 508 194 737
Telefon/ fax: 061 8 140 360 
e-mail: cds-lider@o2.pl 
 

 

TAGI