Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

CEL SZKOLENIA:

spełnienie wymogu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 10 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać

2.lub

a) świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

c) świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.”;

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kurs na druku MEN (Ministra Edukacji Narodowej

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.          Nazwa zajęć      Il. godzin

1.            Wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy  16

2.            Wybrane zagadnienia z pedagogiki         16

3.            Metodyka nauczania     38

4.            Ćwiczenia praktyczne (praktyka metodyczna)   10

                Razem  80

 

CENA KURSU 800zł

KONTAKT Tel. 512 307 931

Szkolenia@cds-lider.com.pl

formularz zgłoszeniowy PDF

formularz zgłoszeniowy word

TAGI