Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Charakterystyka zawodów i najczęściej zadawane pytania

Charakterystyka zawodów i najczęściej zadawane pytania

Zawody kształcące w formie zaocznej - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątek i sobotę lub sobotę i niedzielę:

- asystent osoby niepełnosprawnej

- opiekun medyczny

- opiekun w domu pomocy społecznej

 

Na zajęciach obowiązuje 50 % obecności.

 Egzaminy nie są dodatkowo płatne.

Egzamin końcowy państwowy po zakończeniu nauki.

Na praktyki zawodowe kieruje szkoła lub  słuchacze załatwiają je indywidualnie. 

Wpisowe 50 zł lub kwota ustalona przez dyrektora. 

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Czego się nauczysz?

- współtworzyć programy rehabilitacji,

- pomocy osobie niepełnosprawnej,

- doradztwa w zakresie usług medycznych

Gdzie znajdziesz pracę?

- ośrodki pomocy społecznej,

- szpitale,

- osoby prywatne na terenie kraju i UE

Przedmioty:

- podstawy psychologii, socjologii, anatomii

- opieka i pielęgnacja,

- język migowy,

- terapia zajęciowa i aktywizacja,

- elementy anatomii i patologii człowieka,

- metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,

- organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej.

Jak długo trwa nauka?

1 rok- forma zaoczna. Koszt wynosi 100 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku – bez wakacji).

 

Opiekun medyczny

Czego się nauczysz?

- profesjonalnej pomocy osobie chorej i niesamodzielnej,

- wspieranie osoby chorej,

Gdzie znajdziesz pracę?

- ośrodki pomocy społecznej,

- domy opieki,

- szpitale,

- osoby prywatne na terenie kraju i UE

Przedmioty:

- podstawy psychologii, socjologii, anatomii

- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,

- język migowy,

- zdrowie publiczne,

- zabiegi higieniczno - pielęgnacyjne i opiekuńcze,

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,

- zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.

Jak długo trwa nauka?

1 rok- forma zaoczna, Koszt wynosi 100 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku – bez wakacji).

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Czego się nauczysz?

- współpracy z zespołem terapeutycznym,

- opieki nad podopiecznym,

- rozwiązywania problemów osoby podopiecznej,

- organizowania jej czasu wolnego,

- integracji z rodziną

 

Gdzie znajdziesz pracę?

- ośrodki pomocy społecznej,

- domy opieki społecznej,

- zakłady opiekuńczo- leczniczych

- osoby prywatne na terenie kraju i UE

Przedmioty:

- bio – psycho - społeczne funkcjonowanie człowieka,

- podstawy organizacji domu pomocy społecznej,

- metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej,

- aktywizacja osoby podopiecznej,

- trening umiejętności społecznych,

- teoretyczne podstawy opieki.

Jak długo trwa nauka?

2 lata- forma zaoczna. Koszt wynosi 100 zł miesięczne (płatne 10 miesięcy w roku – bez wakacji).

 

Technik masażysta 

Czego się nauczysz?

- masażu,

- zabiegów usprawniających leczenie i rehabilitację ludzi chorych,

- technik relaksujących,

- masażu w sporcie,

- masażu w kosmetyce i profilaktyce

Gdzie znajdziesz pracę?

- ośrodki pomocy społecznej,

- szpitale,

- punkty masażu,

- kosmetyka,

- kliniki,

- centra odnowy biologicznej,

- ośrodki wypoczynkowe, sanatoria

- osoby prywatne na terenie kraju i UE

Przedmioty:

- podstawy psychologii, socjologii, anatomii

- pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

- język migowy,

- teoretyczne podstawy masażu,

- masaż,

- fizjoterapia,

- anatomia topograficzna,

- anatomia z fizjologią.

Jak długo trwa nauka?

2 lata- forma stacjonarna, zajęcia odbywać się 3-4 razy w tygodniu.  Koszt nauki wynosi 150 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy w roku – bez wakacji).

 

 

Asystent rodziny

Adresaci szkolenia:

- osoby z wykształceniem średnim,

- absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny,

- pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy,

- osoby pracujące w charakterze asystenta rodziny,

- pracownicy urzędów gmin,

- wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny

Bloki tematyczne:

- prawne aspekty funkcjonowania rodziny,

- komunikacja w rodzinie,

- warsztat asystenta rodziny,

- obszary pracy asystenta z rodziną

- praktyki zawodowe.

Czego się nauczysz?

- przygotowania do udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów w sprawach  socjalnych i problemów psychologicznych,

-  zdolności podejmowania decyzji dotyczących rodziny,

- wspierania aktywności społecznej rodzin,

- motywowania rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- przygotowania do podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Szkolenie trwa 236 godzin. Płatne w zależności od ilości osób w grupie (około 100 -150 zł).

 

Szkolenie opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych (opiekunka dziecięca)

Bloki tematyczne:

-psychopedagogiczne podstawy rozwoju,

-rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,

- stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,

- kompetencje opiekuna dziecka.

Gdzie znajdziesz pracę?

-klub dziecięcy,

- klub malucha,

- żłobki.

Czego się nauczysz?

- opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym,

- przygotowania do prowadzenia zajęć,

- współpracy z rodzicami dzieci uczęszczającymi na zajęcia,

- udzielania porad rodzicom,

- zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,

- prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

 

Czas trwania szkolenia 280 godzin. Płatne w zależności od ilości osób w grupie (około 100 -150 zł).

Technik administracji

Czego się nauczysz?

-wykonywania prac biurowych w jednostkach organizacyjnych

-sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

-prowadzenia postępowania administracyjnego

Gdzie znajdziesz pracę?

-jednostkach samorządowych

-biurach

Przedmioty:

-podstawy prawa cywilnego, pracy i administracyjnego

-finanse publiczne

-działalność gospodarcza

Jak długo trwa nauka?

2 lata- forma zaoczna. Koszt wynosi 100 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku – bez wakacji).

Technik BHP

Czego się nauczysz?

-oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego

-rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią

-współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych

-organizowanie szkoleń z zakresu BHP

Gdzie znajdziesz pracę?

-w większych zakładach pracy

Przedmioty:

-Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska

-Podstawy Prawa Pracy

-Człowiek w procesie pracy

-Podstawy psychologii i socjologii

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku- forma zaoczna. Koszt wynosi 100 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku – bez wakacji).

Technik Turystyki Wiejskiej

Czego się nauczysz?

-prowadzenia produkcji rolniczej

-prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich

-prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Gdzie znajdziesz pracę?

-gospodarstwach agroturystycznych

-hotelach

-biurach turystycznych

Przedmioty:

-Działalnośc turystyczna na obszarach wiejskich

-Produkcja rolnicza

-Usługi agroturystyczne

-obsługa turystyczna

-Usługi żywienie, noclegowe

Jak długo trwa nauka?

2 lata- forma zaoczna. Koszt wynosi 100 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku – bez wakacji).

Nauka kończy się egzaminem kwalifikacyjnym, państwowym.

TAGI