Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

· technik BHP

· technik administracji

· technik turystyki wiejskiej

-florysta

 

-----------

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Kserokopia dowodu osobistego

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *

 * do pobrania w dziale REKRUTACJA

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA

Śrem, ul. Kochanowskiego 2
tel.  502 735 771; 61 28 35 462, 61 8 149 399, 508 194 737